Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro affiliate program

Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Poskytovatelem provizního progamu je:
Michal Brádek, Potocká 7, 623 00  Brno, ČR
IČ: 70455261
Nejsem plátce DPH.

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a partnerem na straně druhé. Partnerem se rozumí právnická či fyzická osoba, která se registrovala do provizního programu poskytovatele prostřednictvím webových stránek smsvio.cz

1. Obecné podmínky
1.1 Provizní program provozuje fyzická osoba Michal Brádek, dále jen Poskytovatel.
1.2 Zájemce, který se registruje do provizního programu se nazývá partner, dále jen Partner.
1.3 Partner propaguje služby či zboží Poskytovatele svými marketingovými aktivitami (osobně, vlastními obchodními aktivitami, reklamou, na svých internetových stránkách) a využívá postupy, podklady a informace Poskytovatele (prodejní manuály a argumenty, bannery, ikonky, textové odkazy apod.).

2. Práva a povinnosti Partnera
2.1 Partner prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí, a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům. Partner souhlasí s archivací jím poskytnutých osobních údajů a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele.
2.2 Partner smí požádat o ukončení partnerství kdykoliv během svého členství v partnerském programu. Pokud tak učiní, bude mu do jednoho měsíce vyplacena odměna za schválené provize do dne, kdy požádal o ukončení svého členství.
2.3 Partner je povinen chránit své přístupové údaje k proviznímu software před zneužitím třetí stranou.
2.4 Partner si nesmí objednat zboží, či služby Poskytovatele přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, nemá nárok na vzniklou provizi.
2.5 Partner smí k propagaci využít textových a obrazových materiálů Poskytovatele, které jsou mu za tímto účelem poskytnuty.
2.6 Přísně zakázáno je zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, e‐mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků.
Partner se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Partner je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno Poskytovatele. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna takováto aktivita Partnera, může to vést k okamžitému ukončení partnerské spolupráce a uzavření účtu Partnera. Partner tímto také ztrácí jakýkoliv nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.
2.7 Partner nesmí na svých stránkách uvádět jiné prodejní ceny než ty, které jsou uváděny na stránkách Poskytovatele.
2.8 Poskytnutá reklamní grafika je chráněna autorským zákonem a smí být použita pouze v nezměněné formě a pouze k propagaci služeb Partnera. Partner může používat jinou grafiku pouze po předchozí domluvě s Partnerem.
2.9 Pokud se Poskytovatel dozví o protiprávním jednání Partnera, dovoluje Partner Poskytovateli vydání všech jeho uvedených osobních údajů příslušným vyšetřovacím orgánům.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele
3.1 Poskytovatel má bez předchozího oznámení právo tyto podmínky změnit. O změně bude informovat registrované Partnery e­mailem. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění. Pokud Partner s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je povinen účast ukončit a to zasláním e­mailu Poskytovateli na e­mail kniha@fitplan.cz s žádostí o ukončení spolupráce.
3.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním programu.
3.3. Poskytovatel se zavazuje Partnerovi vyplatit provizi za jím uskutečněné konverze.

4. Provize
4.1 Nárok na provizi Partnerovi vzniká:
4.1.1 když návštěvník přejde prostřednictvím partnerského odkazu ze stránky Partnera na stránky Poskytovatele a aktivuje si/objedná službu/zboží Poskytovatele.
Samotná provize je Partnerovi připsána až ve chvíli, kdy bude objednaná služba zákazníkem uhrazena na účet Poskytovatele.
4.2 Za zrušené, či stornované objednávky nevzniká Partnerovi nárok na provizi.
4.3 Aktuální výše provize je uvedena na webových stránkách https://affiliate.smsvio.cz
4.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit výši provizí bez předchozího upozornění. Nová výše provizí je Partnerovi oznamována prostřednictvím e­mailu uvedeného při registraci a je také zveřejněna na https://affiliate.smsvio.cz
4.5 Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti Partnera, maximálně 1x měsíčně. Minimální částka pro vyplacení provize je 500 Kč. Provize bude vyplácena oproti vystavené faktuře. Celková částka provize k vyplacení je oznámena Partnerovi po přihlášení do systému.
4.6 Poskytovatel poukáže vyfakturované částky na účet Partnera. Za účelem úhrady provize je Partner povinen sdělit při žádosti o vyplacení provize číslo účtu, kam má být provize zasílána.
4.7 Pokud je Partner podnikatelem, je povinen vystavit na provizi před jejím vyplacením fakturu. Splatnost faktury vystavené Partnerem je 14 dní. Partner je povinen vystavit fakturu za propagaci v rozlišení provizí za jednotlivé produkty. Pokud Partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě smlouvy o dílo.
4.8. Údaje pro fakturaci: Michal Brádek, Potocká 7, 623 00  Brno, IČ: 70455261

5. Doba trvání, ukončení spolupráce
a) Toto partnerství se uzavírá na dobu neurčitou.
b) Poskytovatel je oprávněn od partnerství odstoupit okamžitě v případě, že Partner poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.
c) Změny nebo doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné podobě.
d) Vypovězení partnerství Partnerem i Poskytovatelem je možné kdykoli a bez uvedení důvodů.

6. Ostatní ujednání
6.1 Poskytovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklamy umístěné na internetové stránce Partnera a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu této reklamy.
6.2 Partner nesmí po dobu 1 roku po ukončení smlouvy vykonávat na vlastní nebo na cizí účet činnost, která byla předmětem obchodního zastoupení, nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání Poskytovatele.
6.3 Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on‐line systému a internetové sítě.
6.4 Poskytovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.
7. Ochrana osobních údajů
7.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
7.2 Partneři, kteří se registrovali do partnerského programu souhlasí se zasíláním e­mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním programu, či s předmětem podnikání Poskytovatele.

Platné od 1. 1. 2019